Ingelogd als Mijn naam 2  | logout plaats een advertentie  

Horecamarktplein Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Bedrijfs,- en vestigingsgegevens:

 

Naam: 

Uitgeverij Vizier

Vestigingsadres: 

Oudewal 27

Vestigingsplaats: 

1749CA Warmenhuizen

KvK-nummer: 

34050648

Vestigingsnummer:

 

BTW / RSIN nummer

NL818176362B01

  

 

  

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

De Website: de website www.horecamarktplein.nl, die wordt in stand gehouden door Uitgeverij Vizier

Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;

Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1. Deze algemene voorwaarden van Uitgeverij Vizier  zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van Horecamarktplein.nl. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6. Indien Uitgeverij Vizier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Advertentie; plaatsing.

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Uitgeverij Vizier. Daarbij gelden de overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Uitgeverij Vizier  te bepalen aantal dagen.

3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Uitgeverij Vizier toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.

3.3 Uitgeverij Vizier spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Uitgeverij Vizier is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.

 

Artikel 4. Opgave van gegevens.
Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres of het onderscheid zakelijk dan wel particulier Adverteerder, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

 

Artikel 5. Inhoud van de Advertentie

5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.

5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website, mits het beeldmateriaal rechtenvrij is en/of Adverteerder toestemming heeft van rechthebbende deze te plaatsen.

5.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.

5.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

5.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

5.6 Uitgeverij Vizier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Uitgeverij Vizier zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

5.7 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

 

Artikel 6. Betaling; incasso.
6.1 Voor het plaatsen van een Advertentie in bepaalde rubrieken dient door de Adverteerder te worden betaald. Deze rubrieken zijn aangegeven op de Website.
6.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt Uitgeverij Vizier er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en Uitgeverij Vizier hiervan bericht heeft ontvangen. De Adverteerder heeft de mogelijkheid om een factuur af te drukken en/of op te slaan, direct na het succesvol tot stand komen van de transactie. Tevens biedt de website de mogelijkheid om uw facturen te tonen en downloaden en/of af te drukken.
6.3 Uitgeverij Vizier is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
6.4 De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Adverteerder van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling is Uitgeverij Vizier tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
6.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Adverteerder, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom worden gesteld, met een minimum van € 150.

 

Artikel 7. Vrijwaring

7.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

7.2 Adverteerder vrijwaart Uitgeverij Vizier tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 7.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Uitgeverij Vizier moeten worden gemaakt.

 

Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Uitgeverij Vizier is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Uitgeverij Vizier is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

8.2 De informatie die door Uitgeverij Vizier zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Uitgeverij Vizier niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

8.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4 De aansprakelijkheid van Uitgeverij Vizier voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.

 

Artikel 9. Helpdesk

9.1 Uitgeverij Vizier stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.

9.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Uitgeverij Vizier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

9.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Uitgeverij Vizier zal er naar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Uitgeverij Vizier binnen 14 dagen na indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 

Artikel 10. Privacy; Gebruik van gegevens.

10.1 Indien gebruik wordt gemaakt van De Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van De Website.

10.2 In het kader van onze dienstverlening legt Uitgeverij Vizier gegevens vast. Uitgeverij Vizier gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kunt U eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van u zijn verwerkt en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.

10.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.

10.4 Op De Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

10.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Uitgeverij Vizier gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

10.6 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

 

Artikel 11. Beveiliging

11.1 Uitgeverij Vizier spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

11.2 Uitgeverij Vizier is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

 

Artikel 12. Sites en diensten van derden

12.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Uitgeverij Vizier heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

12.2 Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen PayPal, Rabobank Omnikassa en Mollie payments, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Uitgeverij Vizier is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 13. Bieden

13.1 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. Uitgeverij Vizier is daarbij op geen enkele wijze partij.

13.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op De Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

 

Artikel 14. Uitsluiting

14.1 Handelen op de Website is slechts toegestaan aan personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

14.2 Een minderjarige mag slechts handelen op de Website als hij/zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de wettelijk vertegenwoordiger of zelfstandig als het een rechtshandeling betreft die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk door een minderjarige van zijn/haar leeftijd zelfstandig wordt verricht.

14.3 Uitgeverij Vizier behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

14.4 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Uitgeverij Vizier om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Uitgeverij Vizier respectievelijk haar licentiegevers.

15.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Uitgeverij Vizier.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

16.2 Op de overeenkomst tussen Uitgeverij Vizier en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

16.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Uitgeverij Vizier worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

 

Heeft u een suggestie?